Jan 13, 2010

玉琛嫁了...

Another Girl Sold !!

當初從經濟系轉到我們上
湖友的學長要我多多照顧的玉琛嫁人了

訂婚和婚禮我都有去
不過只有婚禮有拍
恭喜了

F1010035

F1010036

F1010033

F1010032

F1010027

F1000012

F1000036

F1000026

F1000019

F1000016

F1000015

(全部底片部分在這兒,數位待我慢慢上傳)

No comments: