Jul 2, 2009

Amazon Kindle 體驗

這是我主管的Kindle,從美國買回來的,應該是Jeff Bezos的命脈所繫,成王敗寇就看它了。不知道是第幾代的產品,好奇拿來玩看看

裝在皮套內
20090630048

打開來看背面,質感相當好,左右下方還有喇叭,可以把書籍的內容朗誦出來
20090630055

這灰階電子墨水螢幕,很棒! 看起來舒服也不傷眼
20090630052

字體大小可調
20090630053

很棒的東西!
我忘了拍一張厚度的對照,機器有夠薄,印象大概不到半公分吧!這樣的器具搭配Amazon的電子書購買下載,對我是有魅力的!


= = = = = = = = = = = = = = = =

No comments: